Η επιχείρησή μας σέβεται την ιδιωτικότητα των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, με την οποία διασφαλίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τηρείται απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η επιχείρησή μας προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον συγκεκριμένο Ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η Επιχείρησή μας δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

«Cookie» – σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στον υπολογιστή του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του Ιστοτόπου. Είναι απαραίτητο ως μηχανισμός για την τεχνική εκτέλεση των εκάστοτε παραγγελιών.

«Αποδέκτης» – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπηρεσία ή φορέας, στα οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«ΓΚΠΔ» – Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

«Επεξεργασία» – Οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

«Επιχείρηση» – Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Χριστίνα Ρούσση, που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής, οδός Μινώας, αριθμ. 55, Τ.Κ. 19100, με Α.Φ.Μ. 127903972 και Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@beautyriver.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 22960 82098 .

«Προσωπικό δεδομένο» -Oποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στον χρήστη του ιστοτόπου.

«Συγκατάθεση» – κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή με την οποία το υποκείμενο των προσωπικών  δεδομένων συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Χρήστης» –  το υποκείμενο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί έμμεσα ή άμεσα με οποιοδήποτε προσήκον τρόπο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε το απόρρητο αυτών. Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και πάντοτε με γνώμονα τη νομιμότητα και διαφάνεια. Όλοι οι παρόντες όροι θεωρούνται έγκυροι και ισχυροί μέχρι το χρονικό σημείο τυχόν τροποποίησής τους.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι για μας προτεραιότητα και ο σεβασμός απέναντί της υποχρέωσή μας. Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές :

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται μόνο για ρητά καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο και άσχετο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η κατεύθυνση της επιχείρησής μας είναι σαφής: τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν κρίνεται αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το σκοπό και το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν δεν υφίσταται.

Με την ρητή επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, δεν γίνεται γνωστοποίηση ή διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση και σας ενημερώνουμε πως δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, η οποία δεν υπόκειται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η τήρηση και η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας είναι καθήκον μας και αποτελεί προτεραιότητά μας.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς, έχουν να κάνουν με : (α) την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας μας, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παροχή υπηρεσιών.

Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.
 • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Όνομα χρήστη (username).
 • Κωδικός Εισόδου (password).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Κατοικία.
 • Στοιχεία επικοινωνίας.
 • Επωνυμία και διακριτικό τίτλο (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)
 • Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου.
 • Έδρα.
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατά την χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον εκάστοτε Χρήστη.
 • Στοιχεία επιλεγόμενης υπηρεσίας.
 • Στοιχεία συναλλαγών.
 • Επιλογή τρόπου πληρωμής.
 • Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα προσήκοντα μέσα, προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την αποκλειστική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των πελατών της, που σχετίζονται με την online πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου του Ιστοτόπου, όπως αριθμούς και κωδικούς χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον Iστοτόπο σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τράπεζας.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή μας αντιληφθεί ότι έγινε ανάρτηση «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», όπως για παράδειγμα  η ποινική καταδίκη για κάποιο τελεσθέν αδίκημα,αυτομάτως αυτά θα αφαιρούνται και επομένως, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε τέτοιου είδους πράξεις ή παραλείψεις.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Επιχείρησή μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.
 • Βελτίωση κατά την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας.
 • Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).

Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας κατά την μεταξύ μας συμβατική σχέση σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Επιχείρησή μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντι στον εκάστοτε χρήστη του Ιστοτόπου μας.

Άμεση και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.

Φορολογική χρήση και τιμολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών που μας έχετε παραγγείλει.

Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας και για την διευθέτηση και επίλυση τυχόν παραπόνων.

Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.

Σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση του πελατολογίου μας.

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι συγκεκριμένα και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται, είναι δε ακριβή και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Η Επιχείρησή μας είναι σε θέση να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης των χρηστών του Ιστοτόπου για τους ακόλουθους σκοπούς :

Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών τρίτων μερών μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.

Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με δήλωση μέσω υπολογιστή κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. Η συγκατάθεσή σας δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται, χωρίς να είναι υποχρεωτική προϋπόθεση  για τη σύναψη μεταξύ μας σύμβασης.

Στα πλαίσια αυτά, δηλώνετε ρητώς ότι επιθυμείτε και ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για τους παραπάνω σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής. Παρέχετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας με τους ακόλουθους τρόπους :

Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).

Κατά την δημιουργία λογαριασμού.

Κατά την παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και κατά την κατάρτιση συμβάσεων μέσω του Ιστοτόπου μας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα προ της ανάκλησής της.

ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει μέρος των προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της :

Οικονομικά σας δεδομένα στο πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο κάθε φορά συνεργαζόμαστε για την διεκπεραίωση των πληρωμών από και προς τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, με σκοπό την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών απέναντι στην Επιχείρησή μας.

Προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο μας συνδέει συμβατική σχέση.

Δεδομένα προτιμήσεων και στοιχεία επικοινωνίας σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης για την εμπορική επικοινωνία, εμπορική προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων.

Οικονομικά σας στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς την Επιχείρησή μας κατόπιν προηγούμενης  ενημέρωσής σας.

Προσωπικά σας δεδομένα σε ελεγκτές, λογιστές, οικονομικούς ή επαγγελματικούς συμβούλους καθώς και επενδυτές στα πλαίσια μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου, συγχώνευσης, απόσχισης κλάδου ή άλλης καθολικής διαδοχής, εκκαθάρισης, πτώχευσης ή υποβολής σε άλλη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα της επιχείρησής μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς γίνεται μόνο κατόπιν εντολής από την πλευρά μας.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση τέτοιου είδους υποχρέωσης, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι το σημείο που προβλέπει ο νόμος και πάντα κατόπιν ενημέρωσής σας.

Αναγνωρίζετε και εξουσιοδοτείτε την Επιχείρησή μας να παρέχει κατόπιν ρητής εντολής και για λογαριασμό σας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου, (ή κάποια από αυτά) καθώς και οιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο ζητηθεί σε κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση, τον οποίο αιτηθήκατε/αποδεχθήκατε να σας παράσχει την επιλεγείσα από εσάς υπηρεσία χωρίς να ευθύνεται η Επιχείρησή μας, δεδομένου ότι δεν δύναται να εποπτεύει τους εν λόγω επαγγελματίες ή επιχειρήσεις ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων. Επιπλέον, λεκτέον είναι ότι η επιχείρησή μας δεν οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας που έχει αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την παροχή των υπηρεσιών του σε εσάς ή αν τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την Επιχείρησή μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές επιταγές που ισχύουν  κάθε φορά και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Η Επιχείρησή μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από την κείμενη νομοθεσία.

Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της Επιχείρησης μας.

Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς στην έδρα της Επιχείρησης μας. Η Επιχείρησή μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός ευλόγου χρόνου από την παραλαβή του.

Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει απάντηση στο σχετικό αίτημά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει τη σιωπηρή αποδοχή της επιχείρησής μας του ως άνω μη νομίμου αιτήματός σας.

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Με την χρήση του Ιστοτόπου καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Επιχείρησή μας. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την Επιχείρησή μας για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η Επιχείρησή μας έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης.

Αναγνωρίζετε ότι η Επιχείρησή μας δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρησή μας θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία.

Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να κάνετε χρήσης του παρόντος ιστοτόπου μόνο με την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρησή μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η Επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών του Ιστοτόπου σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

Η Επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την Ιστότοπο μας.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies);

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server μας αναγνωρίζει την ηλεκτρονική συσκευή σας και αποθηκεύονται σε αυτήν μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές της Εφαρμογής που η εν λόγω συσκευή έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τη συσκευή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ:        την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Χριστίνα Ρούσση, που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής, οδός Μινώας, αριθμ. 55, Τ.Κ. 19100, με Α.Φ.Μ. 127903972 και Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

– Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

– Ότι τα προϊόντα και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

Ημερομηνία: …../ ……/ 201…

Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό που τηρώ στο beautyriver..

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης.

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και

Υπαναχωρών (-ούσα)*

——————————–

(Υπογραφή)

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν κοινοποιηθεί εγγράφως..